Bilingual Welsh-English Text-to-Speech

Testun i Leferydd Dwyieithog Cymraeg-Saesneg

Quickly and easily get started with the Bangor University Language Technology Unit Text-to-Speech services.

Dechreuwch ddefnyddio gwasanaethau Testun-i-Leferydd Uned Technoleg Iaith Prifysgol Bangor yn gyflym ac yn hawdd.

MORE THAN A VOICE

MWY NA LLAIS

Build Bilingual Voices from the Ground Up or Clone Your Voice in Minutes

Adeiladwch leisiau dwyieithog o'r newydd neu cloniwch Eich Llais mewn munudau

Open Source Cod Agored

Got your own NVIDIA GPU? Visit our GitHub/Techiaith pages to get a copy of the code and start building your own voice from scratch!

Yn berchen ar NVIDIA GPU eich hun? Ewch i GitHub/Techiaith i estyn copi o'r cod er mwyn dechrau adeiladu eich llais eich hun o'r newydd!

API Access

Mynediad API

Sign up for API access via api.techiaith.org to all our latest voices. Check out the documentation here.

Ewch i api.techiaith.org i gofrestru am fynediad API at bob un o'n lleisiau mwyaf diweddar. Mae'r ddogfennaeth ar gael fan hyn.

Clone your Voice

Cloniwch eich Llais

Get to know TTS a little better by trying out our online voice cloner.

Dewch i nabod TIL yn well trwy brofi ein teclyn clonio llais ar-lein.

Built on... Wedi ei adeiladu gan ddefnyddio...

API Documentation

Dogfennaeth API

Get behind the scenes and take a closer look at the documentation for our text-to-speech API service.

Ewch y tu ôl i'r llenni ac edrychwch yn agosach ar ddogfennaeth ein gwasanaeth API testun-i-leferydd.

Learn more Dysgu mwy

State of the Art

Technoleg o'r Radd Flaenaf

Our voices are built on the latest, state of the art neural network models from coqui-ai.

Mae ein lleisiau wedi eu hadeiladu gan ddefnyddio'r modelau rhwydwaith niwral diweddara gan coqui-ai.

Learn more Dysgu mwy

Getting Started

Cychwyn Arni

CC0 Datasets

Setiau data CC0

CC0 Open and permissive licencing allows you to build on top of our data.

CC0 allows users to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, with no conditions.

CC0 Mae trwydded agored a chaniataol yn eich galluogi i adeiladu ar ben ein data.

Mae CC0 yn galluogi defnyddwyr i ddosbarthu, ailgymysgu, addasu ac adeiladu ar y deunydd mewn unrhyw gyfrwng neu fformat, heb unrhyw amodau.

Learn more Dysgu mwy

Cookies

Briwsion


We use cookies to improve your experience and enable recording your voice.

Rydym yn defnyddio briwsion i wella eich profiad a galluogi recordio eich llais

Accept & Continue Derbyn a Pharhau

Need to learn more? Privacy & Cookie Policy

Angen dysgu mwy? Preifatrwydd a Pholisi Briwsion